Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dược
[27/09/2016 14:07:39]

   Hiệp hội nhận được công văn số 7017/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dược.

   Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và góp ý cho (1) Dự thảo Tờ trình Chính Phủ; (2) Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dược(đính kèm theo). Các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Hiệp hội trước ngày 4/10/2016 để Hiệp hội tổng hợp gửi Bộ Y tế.