Xin ý kiến góp ý các thông tư hướng dẫn Luật Dược
[09/12/2016 11:12:00]

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 3444/PTM-PC của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc xin ý kiến góp ý một số thông tư hướng dẫn luật Dược số 105/2016/QH13 gồm:

1)    Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2)    Thông tư quy định việc đăng ký thuốc cổ truyền, dược liệu;

3) Thông tư quy định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Hiệp hội kính đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu các dự thảo thông tư nói trên(gửi đính kèm) và có ý kiến góp ý gửi về Hiệp hội trước ngày 16/12/2016 để Hiệp hội tổng hợp gửi VCCI và Bộ Y tế