Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của doanh nghiệp định kỳ hàng tháng gửi VCCI và Thủ tướng Chính Phủ
[01/07/2015 14:33:47]

   Ngày 23/6/2015 Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam có công văn số 1409/PTM-VPHH gửi Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam về việc đề nghị hiệp hội tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của doanh nghiệp hội viên phát sinh trong tháng gửi về Văn phòng Công tác hiệp hội/VCCI bằng cả hai đường bưu điện và email(file word) trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp  báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 “ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015”

   Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động  sản xuất kinh doanh của đơn vị gửi ý kiến về văn phòng Hiệp hội trước ngày 25 hàng tháng (theo biểu mẫu gửi kèm) để Hiệp hội tổng hợp gửi VCCI.

Ý kiến xin gửi về:

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam, 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043 8465223, Fax: 043 8465224, Email:office@vnpca.org.vn

Xin trân trọng cảm ơn!