Tình hình thị trường Dược phẩm từ 20/9/2011 đến 20/10/2011
[21/12/2011 11:16:35]

Đối với mặt hàng thuốc nội trong số 5.948 lượt mặt hàng được khảo sát ở khu vực Hà nội có 35 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,58 %, với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,62% và 22 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,36 % với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7 %. Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng Qua khảo sát 1.000 lượt mặt hàng tân dược, có 09 mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,9%  với tỷ lệ tăng trung bình  là 9,8%. Không có mặt hàng giảm giá. Khu vực TP.Hồ Chí Minh qua khảo sát 5.948 mặt hàng thuốc tân dược, mức tăng giảm không đáng kể trong tháng này. Nhìn chung giá thuốc nội ổn định.

 

Thuốc ngoại, qua khảo sát 5.948 lượt mặt hàng có 23 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,38% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,3%, có 12 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,2% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7%.

Qua khảo sát 10 mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu, có 04 mặt hàng tăng giá so với tháng trước với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 8,62%; 01 mặt hàng giữ giá và 05 mặt hàng giảm giá với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 2,56%.

(Cụ thể xem file đính kèm)