Thông tư số 22/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 24/11/2009 về việc Quy định đăng ký thuốc
[30/12/2010 09:55:52]

Thông t­ư này quy định việc đăng ký thuốc dùng cho người lưu hành tại Việt Nam, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có các hoạt động liên quan đến đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam.

Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm