Thông tư 36/2018/TT-BYT Ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
[14/01/2019 10:55:15]

Ngày 22/11/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 36/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Tài thông tư tại đây