Số liệu về tình hình nhân lực Dược 2010
[22/03/2011 14:58:52]

Theo thống kê của Cục quản lý Dược đến hết ngày 31/12/2010 tổng số nhân lực dược trên cả nước có 15.150 DSĐH và sau đại học (nhân lực chưa bao gồm các cơ sở đào tạo nhân lực Dược thuộc Bộ Y tế).

Bảng 1:  Thống kê lượng dược sĩ đại học tại các địa phương

 

Dược sỹ

Năm

2006

2007

2008

2009

2010

Nhu cầu 2020

 

DSĐH (1)

9458

9075

12777

13846

13741

22653

DS sau ĐH (2)

963

1089

1146

1330

1409

3800

Tổng (1+2)

10421

10164

13923

15176

15150

26453

Bình quân số DSĐH/vạn dân

1.2

 1.19

1,5  

1,77

1,76

 

Nhân lực dược phân bố không đồng đều giữa các vùng/miền, tỉnh/thành, giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhân lực dược tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Chỉ riêng 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có 7.328 DSĐH chiếm 48.37% so với toàn quốc

Bảng 2:  Phân bổ nhân lực dược theo vùng miền

Vùng/miền

Tiến sĩ

Thạc sĩ

DS CK1

DS CK2

DSĐH

Tổng

Vùng đồng bằng sông hồng

8

76

263

2

3818

4167

Vùng Đông bắc

1

15

244

8

735

1003

Vùng Tây Bắc

0

7

91

0

157

255

Vùng Bắc Trung bộ

0

16

154

7

668

845

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

2

17

127

4

678

828

Vùng Tây Nguyên

0

2

19

3

367

391

Vùng Đông Nam Bộ

3

39

106

1

5431

5580

Vùng DDBS Cửu Long

0

29

158

7

1887

2081


Bảng 3:  Nhân lực dược trong các cơ quan quản lý nhà nước

Tên đơn vi

Số lượng

Tổng cộng

Tiến sĩ

Thạc sĩ

DS CKI

DS CKII

DS ĐH

Ban Lãnh đạo Sở

2

3

22

1

5

33

Phòng Quản lý dược

0

19

72

4

106

201

Phòng QLHNYDTN

0

1

7

0

19

27

Thanh tra Dược

0

4

28

0

29

61

Trung tâm KNDPMP

0

21

91

2

202

316

Phòng y tế quận, huyện,thị xã

0

0

7

0

73

80

Bệnh viện TW đóng trên địa bàn

0

6

12

0

25

43

Bệnh viện đa khoa tỉnh

3

58

173

2

484

720

Trung tâm (trạm) chuyên khoa tỉnh

0

5

52

2

168

227

Bệnh viện đa khoa quận, huyện

0

4

96

1

591

692

Trạm y tế xã, phường

 

 

 

 

 

 

    - Cán bộ hưởng lương ngân sách

0

0

0

0

8

8

    - Cán bộ không hưởng lương ngân sách

0

0

0

0

0

0

Các đơn vị khác

1

14

48

0

157

220

Tổng

6

135

608

12

1867

2628


Vẫn tồn tại tình trạng thiếu nhân lực dược trong các cơ quan quản lý và các đơn vị sự nghiệp.

- 33/63 Sở Y tế có DSĐH làm lãnh đạo Sở

- 12 Sở Y tế chưa có DSĐH làm thanh tra Dược.

- 1 Sở Y tế Chưa có trung tâm kiểm nghiệm (SYT Đắc Nông)

- Trong cả nước hiện nay mới chỉ có 693 DSĐH làm việc tại Bệnh viện đa khoa tuyến huyện

Bảng 4:  Nhân lực dược trong các cơ sở sản xuất kinh doanh

Tên đơn vi

Số lượng

Tổng cộng

Tiến sĩ

Thạc sĩ

DS CKI

DS CKII

DS ĐH

Doanh nghiệp nhà nước (hoặc đã cổ phần hóa có vốn nhà nước)

0

19

128

2

1021

1170

DN có vốn đầu tư nước ngoài

2

2

9

0

95

108

C. ty Cổ phần, C.ty TNHH, DNTN

5

31

131

7

2095

2269

Nhà thuốc

1

14

286

11

8630

8942

Đại lý bán lẻ thuốc

0

0

0

0

8

8

Quầy thuốc

0

0

0

0

17

17

Hộ cá thể SX thuốc, buôn bán dược liệu

0

0

0

0

2

2

Đại lý bán vắc xin, sinh phẩm y tế

0

0

0

0

6

6

Tổng

8

66

554

20

11874

12522


Số lượng DSĐH trong các cơ sở kinh doanh chiếm 82,65% so với tổng số DSĐH trong cả nước(12.522/15.150), chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Nhà thuốc (8.942 DSĐH), Công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN (2.269 DSĐH) và Doanh nghiệp nhà nước (hoặc đã cổ phần hoá có vốn nhà nước) (1.170 DSĐH).

(Nguồn: Cục quản lý Dược)