QĐ 1480/QĐ-BYT ngày 22/04/2019 Phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
[04/06/2019 11:26:57]

Chi tiết xem tại đây