NGUYÊN TẮC TỰ NGUYỆN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LĨNH VỰC DƯỢC VÀ SINH PHẨM
[25/06/2019 14:37:44]

Tháng 9 năm 2010 tại hội nghị Bộ trưởng (bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởngthương mại) các nước thành viên APEC đã đưa ra sáng kiến xây dựng và đưa vào thực hiện các Nguyên tắc tự nguyện về đạo đức ở tất cả các nước thành viên APEC trong các lĩnh vực: Trang thiết bị y tế; Dược phẩm; Dược phẩm sinh học và Xây dựng. Hưởng ứng sáng kiến quan trọng mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thực hiện các văn bản quy phạm pháp Luật cũng như Điều lệ của Hiệp hội, Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam(VNPCA) xây dựng và phổ biến việc áp dụng nguyên tắc tự nguyện về đạo đức kinh doanh dược (Dược và Dược phẩm sinh học)

(file đính kèm)