Mời Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN-Hàn Quốc.
[10/11/2015 15:06:58]

     Hiệp hội nhận được công văn số 2799/PTM-PC ngày 05/11/2015 của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc mời góp ý Dự thảo thông tư hướng dẫn biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018.

     Dự thảo sẽ thay thế các văn bản hiện hành về các nội dung (1) thay đổi mã HS các mặt hàng(mã hàng, mô tả hàng hóa) theo danh mục biểu thuế quan hàng hóa ASEAN 2012, (2) thay đổi danh mục các nước không được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo AKFTA. Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa với các nước ASEAN-Hàn Quốc.

     Toàn văn dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn mục Dự thảo.

     Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo trên và cho ý kiến góp ý. Ý kiến góp ý xin gửi Ban pháp chế -VCCI theo địa chỉ email: xdphapluat@vcci.com.vn; xdphapluat.vcci@gmail.com và gửi cho Hiệp hội để tổng hợp theo địa chỉ email: office@vnpca.org.vn; chinhhientd@yahoo.com.vn  trước ngày 13/11/2015.