Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dược năm 2008
[18/09/2009 09:58:39]

                                     KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Năm

Tổng trị giá tiền thuốc

sử dụng(1000USD)

Thuốc sản xuất trong nước Tăng trưởng(%)

Trị giá

  (1000 USD)         

Tỉ lệ trên tổng

trị giá(%)

2001
472.356 170.39 36,10 100,00
2002 525.807 200.29 38,10 117,55
2003 608.699 241.87 39,74 120,76
2004 707.535 305.95 43,24 126,48
2005 817.396 395.157 48,34 129,16
2006 956.353 475.403 49,71 120,31
2007 1.136.353 600.630 52,86 126,34
2008 1.425.657 715.435 50,18 125,

 Tốc độ tăng trưởng tiền thuốc bình quân đầu người

- Tiền thuốc bình quần đầu người đạt mức 16.45USD

- Tăng 3.06USD so với năm 2007(22.8%)

- Sơ với năm 2000, tăng 11.15USD(305%)

Tổng trị giá tiền thuốc sử dụng và trị giá thuốc sản xuất trong nước

- Trị giá tiền thuốc sử dụng tăng mạnh trong năm 2008:

+ Tổng trị giá: 1.425 triệu USD (tăng 25,4% so với 2007)

+ Thuốc sx trong nước: 715.435 triệu USD(tăng 25.4% sơ với 2007)

+ Thuốc sx trong nước chiếm 50,2% trị giá tiền thuốc sử dụng)

Nguồn: Cục Quản lý Dược