Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký bản ghi nhớ trong hoạt động cung ứng thuốc bảo hiểm y tế
[17/04/2017 10:37:59]

Ngày 14/4/2017 Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ trong hoạt động cung ứng thuốc bảo hiểm y tế nhằm tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin, các hoạt động phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Hiệp hội để giải quyết các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội trong công tác quản lý mua sắm  cung ứng, sử dụng và thanh toán thuốc BHYT nhằm góp phần đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chất lượng, hợp lý thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh BHYT và phù hợp với khả năng chi trả góp phần sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Nội dung hợp tác

- Chia sẻ thông tin về danh mục thuốc BHYT, quản lý giá thuốc và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn liên quan đến hoạt động cung ứng thuốc BHYT theo quy định của pháp luật.

- Chia sẻ, cập nhật các thông tin chuyên ngành về Dược lâm sàng, kinh tế y tế, kinh tế dược trong và ngoài nước; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thuốc, vật tư y tế của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội.

- Giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội trong quá trình triển khai hoạt động cung ứng thuốc BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Trách nhiệm của BHXH Việt Nam

- Cung cấp cho Hiệp hội các văn bản hướng dẫn, chuyên môn nghiệp vụ do BHXH Việt Nam ban hành liên quan đến việc cung ứng, thanh quyết toán thuốc BHYT.

- Cử chuyên gia tham gia giới thiệu, trình bày các văn bản, chính sách pháp luật mới liên quan đến thanh toán chi phí thuốc trong lĩnh vực bảo hiểm y tế cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội khi Hiệp hội tổ chức và mời dự.

- Cung cấp theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam theo đề nghị của Hiệp hội đối với các thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu, cung ứng  sử dụng thuốc trúng thầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, những tồn tại, bất cập, hạn chế (nếu có).

- Trong phạm vi thẩm quyền của mình xem xét, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho Hiệp hội và/hoặc các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội trong quá trình thực hiện việc cung ứng thuốc BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Đối với các khó khăn, vướng mắc không thuộc thẩm quyền, BHXH Việt Nam tổng hợp, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

- Phổ biến đến các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật và các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động cung ứng thuốc BHYT.

- Quán triệt để các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội tổ chức hoạt động cung ứng thuốc BHYT theo đúng quy định của pháp luật; nhân rộng những kinh nghiệm tốt trong hoạt động cung ứng thuốc BHYT với mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và thúc đẩy sản xuất sử dụng thuốc sản xuất trong nước theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại “ Chiến lược phát triển Ngành dược VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

- Cử chuyên gia tham gia xây dựng, phản biện các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động cung ứng thuốc BHYT; các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc BHYT tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh BHYT theo đề nghị của BHXH Việt Nam.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thuộc thành viên Hiệp hội trong quá trình tổ chức hoạt động cung ứng thuốc BHYT và kịp thời phản ánh với BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết hoặc phối hợp, đề xuất, kiến nghị với BHXH Việt Nam các biện pháp giải quyết.

- Cung cấp thông tin và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội (nếu có) theo đề nghị của BHXH Việt Nam