Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt nam góp ý Dự thảo thông tư thay thế thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế “ Quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập”
[05/03/2018 13:30:20]

Ngày 26/02/2018 Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam (Hiệp hội) nhận được công văn số 901/BYT-QLD của Cục Quản lý Dược đề nghị Hiệp hội nghiên cứu, góp ý cho dự thảo thông tư  thay thế thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế “ Quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập” (dự thảo thông tư ).

Ngày 5/3/2018 Hiệp hội đã có công văn góp ý gửi Cục QLD

    - Tại dự thảo TT lần này Ban Soạn thảo đã tiếp thu một số ý kiến góp ý của Hiệp hội tại công văn số 04/DND-GY ngày 10/01/2018 và đã sửa chữa, bổ sung một số nội dung của Dự thảo thông tư. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến rất tập trung và xác đáng của các Doanh nghiệp góp ý chưa được Ban soạn thảo nghiên cứu và tiếp thu đầy đủ. Cục Quản lý dược cũng chưa có ý kiến phản hồi Hiệp hội theo đó nêu rõ lý do vì sao không tiếp thu một số ý kiến của Hiệp hội mặc dù đây là những vấn đề lớn có thể gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh  nghiệp dược. Để thông tư hoàn chỉnh và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Cơ Quan quản lý và đặc biệt là cho cộng đồng doanh nghiệp dược, Hiệp hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ các ý kiến góp ý của Hiệp hội (11 trang tài liệu) gửi kèm công văn này. Theo đó Hiệp hội đã đề xuất nhiều nội dung cần chỉnh sửa và/hoặc cần bổ sung thêm và/hoặc cần loại bỏ (Hiệp hội có giải thích rõ lý do cho từng đề xuất của mình). Những ý kiến góp ý của Hiệp hội được Ban soạn thảo tiếp thu hoặc không tiếp thu đề nghị Quý Cục thông báo để Hiệp hội & các Doanh nghiệp được biết.
   - Một số Doanh nghiệp dược đã gửi trực tiếp ý kiến góp ý cho Dự thảo thông tư về Cục Quản lý dược theo yêu cầu của Quý Cục, đề nghi Quý Cục nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo Thông tư.  
   - Đây là Thông tư quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng thuốc của cộng đồng doanh nghiệp dược Việt Nam. Vì vậy, rất mong Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) sau khi hoàn thiện dự thảo thông tư cần tổ chức hội thảo rộng rãi để một lần nữa lắng nghe ý kiến của các đối tượng thực hiện nhằm tăng tính thực tiễn của văn bản quan trọng này

(Toàn văn công văn góp ý của Hiệp hội đính kèm)