Góp ý Dự thảo Thông tư đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ
[30/06/2020 09:42:51]
Ngày 18 /6/2020, Cục QLD tổ chức buổi họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo thông tư quy định về đăng ký lưu hành thuốc gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam do Thứ trưởng Trương Quốc Cường chủ trì. Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo và một số doanh nghiệp đang triển khai dự án gia công và chuyển giao công nghệ.
Buổi họp lấy ý kiến ở quy mô hẹp, ít doanh nghiệp tham dự. Hiệp hội nhận thấy, đây là dự thảo quan trọng về việc đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ có liên quan đến việc tham gia đấu thầu thuốc gia công, chuyển giao công nghệ tham gia đấu thầu vào các nhóm được quy định trong thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Vì vậy, Hiệp hội  gửi dự thảo thông tư tới các doanh nghiệp hội viên xin ý kiến góp ý để Hiệp hội tổng hợp có ý kiến với BYT trước khi dự thảo được thẩm định, ban hành. Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu cho ý kiến.  Ý kiến góp ý xin gửi qua email Hiệp hội: office@vnpca.org.vn trước ngày 26/6/2020.