DT đề xuất yêu cầu các tài liệu cần bổ sung thêm trong Hồ sơ đăng ký thuốc để thuốc trong nước được dự thầu nhóm 1
[09/03/2021 14:57:20]

Cục QLD-Bộ Y tế có Công văn số 1784/QLD-GT về việc góp ý việc sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm 1c gói thầu thuốc generic. Theo đó yêu cầu các đơn vị:

-         Cho ý kiến về dự thảo đề xuất yêu cầu các tài liệu cần bổ sung thêm trong Hồ sơ đăng ký thuốc để thuốc trong nước được dự thầu nhóm 1.

-         Tiếp tục đề xuất các tiêu chí kỹ thuật để thuốc trong nước được dự thầu nhóm 1

-         Tiếp tục góp ý với các nội dung khác của DT thông tư, sửa đổi bổ sung thông tư số 15/2019/TT-BYT.