Công bố các thông tin để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo TTLT 01/2012/TTLT-BYT-BCT
[24/07/2012 11:14:34]

   Để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BCT ngày 19/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ tài chính, Ngày 4/7/2012 Bộ Y tế vừa công bố các Danh mục thông tin liên quan để các đơn vị tham khảo.

   Gồm:

   1. Danh sách các nước tham gia EMA, ICH, PIC/s;

   2. Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP-WHO được Cục quản lý Dược(Bộ Y tế) kiểm tra và cấp giấy chứng nhận;

   3. Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành(thuốc sản xuất trong nước, thuốc nước ngoài);

   4. Danh mục các thuốc được cấp giấy phép nhập khẩu;

   5. Danh mục các thuốc, các cơ sở sản xuất vi phạm về chất lượng thuốc;

   6. Dữ liệu về giá thuốc kê khai, kê khai lại

   7. Dữ liệu về giá thuốc trúng thầu của các đơn vị.

Hiệp hội đã tổng hợp các danh mục này trong file đính kèm. Đề nghị các doanh nghiệp tham khảo để triển khai theo đúng quy định hiện hành.