Hiệp hội nhận được thư từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) đề nghị Hiệp hội cho ý kiến góp ý Báo cáo của Bộ Y tế về tổng thể tình hình thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. 

Nghị định 09 và báo cáo của Bộ y tế kèm theo

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý gửi về Hiệp hội trước ngày 30/5/2019 để Hiệp hội tổng hợp gửi VCCI đúng thời hạn

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư trên. 

Chi tiết về thông tư xem tại đây

Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 3/6/2019, theo địa chỉ: 12 Ngô tất tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

Hiện tại Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc tại Việt Nam.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư trên. 

Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 31/5/2019, theo địa chỉ: 12 Ngô tất tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

Hiệp hội nhận được công văn số 6677/QLD-CL của Cục QLD ngày 08/05/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02, 03, 04 và 11/2018/TT-BYT(lần 2) 

Hiệp hội nhận được công văn số 6677/QLD-CL của Cục QLD ngày 08/05/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02, 03, 04 và 11/2018/TT-BYT(lần 2) 

Để phù hợp với các quy định về điểu kiện kinh doanh, Cục QLD đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư:

Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm;

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

(Dự thảo thông tư đính kèm)

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý vào dự thảo thông tư nói trên. 

Góp ý xin gửi về Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam trước ngày 13/06/2019 theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

 

Triển khai thực hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016, Bộ Y tế xây dựng thông tư quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công. Nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản trong quá trình thực hiện, Cục QLD tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp. 

Hiệp hội đề nghị Quý doanh  nghiệp nghiên cứu và góp ý dự thảo nội dung nói trên. Góp ý xin gửi về Cục quản lý dược - Bộ y tế theo địa chỉ 138A Giảng võ, Ba Đình, Hà nội; Email: dangkythuocqld@gmail.com và gửi Hiệp hội theo địa chỉ email: office@vnpca.org.vn trước ngày 15/2/2019 đề hiệp hội tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Tải về nội dung dự thảo tại đây

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 23408/QLD-CL đề ngày 21/12/2018 Của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý dự thảo 40 TCVN về thuốc mới

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 23143/QLD-CL ngày 19/12/2018 Của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02,03,04/2018/TT-BYT

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị Quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020 và NQ số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về việc hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ tài chính (Tổng cục hải quan) đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp trong quản lý hoạt động XNK, Nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo)

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (thay thế các Nghị định hiện hành) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bao gồm các quy định chi tiết về xác định thị trường liên quan, thị phần, sức mạnh thị trường đáng kể; thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế và tố tụng cạnh tranh. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp hội viên nghiên cứu nội dung dự thảo và góp ý trước ngày 19/11/2018.