Tên công ty:
Công ty CP Dược phẩm Khánh Hoà
Địa chỉ:
48 Sinh Trung, Tp Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại:
058 3822946 - 3824662
Fax:
058 3825845
Email:
lenhuan@dng.vnn.vn, khapharco@vnn.vn
Website:
www.khkhapharco.com
Người đại diện:
DS.Lê Nhuận - Giám đốc
Giới thiệu: