Xin ý kiến góp ý dự thảo đề án "Đổi mới cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp"
[02/03/2020 15:02:27]

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục quản lý dược làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án: Đổi mới cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

Hiện Cục quản lý dược đang lấy ý kiến góp ý của các đơn vị. Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý trước ngày 5/3/2020, Góp ý xin gửi về HIệp hội để tổng hợp gửi Ban soạn thảo(qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn, hoặc gửi trực tiếp cho Cục QLD, email: dangkythuoc.qld@moh.gov.vn)