Tập huấn về Sáng chế liên quan đến chủng vi sinh và gen
[13/05/2019 10:56:37]

Nhằm thúc đẩy số lượng đơn đăng ký sáng chế tại TP.HCM, giúp các chủ thể đăng ký sáng chế nắm được các quy định về pháp luật sáng chế và nâng cao chất lượng của đơn đăng ký sáng chế; Sở khoa học và công nghệ thành phố HCM tổ chức tập huấn về sáng chế với Lớp như sau:

1. Lớp 1: Hướng dẫn đăng ký sáng chế liên quan đến chủng vi sinh

- Đối tượng tham dự: các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sinh học - công nghệ sinh học, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các đại diện SHCN trên đại bàn thành phố, các sở khoa học và công nghệ các tỉnh lân cận.

- Thời gian: sáng ngày 17/05/2019(từ 08;00 đến 12:00)

- Nội dung: 

+ Các dấu hiệu đặc trưng của sáng chế liên quan đến chủng vi sinh

+ Cấu trúc và yêu cầu của bẩn mô tả sngs chế liên quan đến chủng vi sinh

+ Kỹ năng soạn thảo bản mô tả sáng chế liên quan đến chủng vi sinh và bài tập.

+ Tra cứu sáng chế liên quan đến chủng vi sinh

2. Lớp 2: Hướng dẫn đăng ký sáng chế liên quan dến gen

- Đối tượng tham dự: các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sinh học - Dược, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các đại diện SHCN trên đại bàn thành phố, các Sở khoa học và công nghệ các tỉnh lận cận.

Thời gian: Chiều ngày 17/5/2019(từ 13:00 đến 17:00)

- Nội dung:

+ Các dấu hiệu đặc trưng của sáng chế liên quan đến gen

+ Cấu trúc và yêu cầu của bản mô tả sáng chế liên quan đến gen

+ Kỹ năng soạn thảo bản mô tả sáng chế liên quan đến gen và bài tập

+ Tra cứu sáng chế liên quan đến gen

3. Địa điểm: khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM

4. Báo cáo viên: Cục sở hữu trí tuệ VN

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu đăng ký tham dự theo địa chỉ:

Phòng quản lý Sở hữu trí tuệ - Sở khoa học và công nghệ, địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: 038 298217(Anh Tuấn Anh), email: htanh.skhcn@tphcm.gov.vn

Nguyên tắc đạo đức