Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm (04 gói)
[12/04/2018 11:22:13]

Click vào đây  để tải về kết quả 04 gói thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm 

Click vào đây để tải về kết quả đấu thầu từ tháng 9-12/2017 do BHXH Việt Nam tổ chức

Newsletter

Sign up to receive information periodically