Tên công ty:
Lang Son Pharmaceutical and Medical Equiptment Company
Địa chỉ:
185 Le Hong Phong Street - Tam Thanh Ward - Lang Son City
Điện thoại:
084 025 3 874465
Fax:
084 025 3 891989
Email:
Website:
Người đại diện:
Pharm.Luong Huyen Minh
Giới thiệu:

Trading pharmaceutical and medical equiptment.

Nguyên tắc đạo đức