1. Ngày 24 tháng 5 năm 2013 Cục quản lý dược có công văn số 7873/QLD-CL về việc ngừng sử dụng và thu hồi thuốc để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc đối với các thuốc đường uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin. Cục quản lý dược cũng đã ban hành quyết định số 112/QĐ-QLD ngày 20 tháng 5 năm 2013 về việc rút số đăng ký của thuốc, theo đó có 15 thuốc của 8 công ty bị rút số đăng ký.

1. Tiếp theo Chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường hiệu quả và công tác thẩm định cấp số đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc, Ngày 22/02/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai chỉ thị này. Trong Chỉ thị quy định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến và mõi 3 tháng một lần các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong công tác đăng ký lưu hành thuốc.