Ngày 06 tháng 5 năm 2016 Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có công văn số 2577/BYT-QLD về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn SĐK thuốc đăng ký lại. (Nội dung cụ thể theo công văn đính kèm)

Ngày 05/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. (Nội dung thông tư và danh mục đính kèm)

Ngày 05/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BYT Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. (Nội dung thông tư và danh mục đính kèm)

Ngày 7/7/2015 Bộ Y tế có công văn số 4837/BYT-BH về việc thanh toán chi phí và quản lý sử dụng 23 thuốc có hàm lượng không thông dụng, trúng thầu giá cao sử dụng tại các cơ sở KCB theo chế độ BHYT theo công văn số 894/BHXH-DVT ngày 20/3/2015 của BHXH VN.

Theo đó Bộ Y tế đề nghị BHXH VN chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: thanh toán 23 thuốc theo nguyên tắc:

Về giá thanh toán theo giá mua vào của cơ sở KCB, không vượt giá thuốc trúng thầu đúng quy định trên cơ sở hợp đồng đã ký với nhà thầu hoặc hợp đồng điều chỉnh đối với trường hợp nhà thầu có văn bản đề nghị giảm giá. Về số lượng thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng nhưng không vượt quá số thuốc trúng thầu đã ký hợp đồng.

Toàn văn công văn xem  đính kèm