Thực hiện Điều lệ của Hiệp hội; Định hướng công tác của Hiệp hội trong khoá III, nhiệm kỳ 2008-2011; Nhiệm vụ công tác của Hiệp hội năm 2009;

          Căn cứ kết quả công tác của Hiệp hội, của các doanh nghiệp Hội viên, Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ 3 (họp ngày 14/1/2009), lần thứ 4 (họp ngày 10/7/2009);

          Ban Thường trực Hiệp hội xin báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Hiệp hội từ sau Đại hội III, tháng 10/2008 đến tháng 7/2009, Nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm 2009 và Định hướng công tác của Hiệp hội năm 2010, cụ thể như sau.

 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC  HOẠT ĐỘNG

CỦA HIỆP HỘI SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VIỆT NAM

Nhiệm kỳ III (2008-2011)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁCCỦA HIỆP HỘI SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VIỆT NAM THÁNG 11-12 NĂM 2008

    Trước tình trạng sản xuất , kinh doanh hàng giả , hàng kém chất lượng vẫn ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp về qui mô , lĩnh vực lẫn phương thức sản xuất , tổ chức tiêu thụ và nhập khẩu từ bên ngoài, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 08/9/2008 về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

  Ngày 18 tháng 8 năm 2008, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-QLD về việc công bố 495 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt nam (Đợt 60) và Quyết định số 179/QĐ-QLD về việc công bố 292 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt nam (Đợt 111)

         Ngày 04 tháng 8 năm 2008 , Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT về việc huỷ bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc , danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc.

   Ngày 21 tháng 7 năm 2008 , Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi , bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu ,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực Y tế , phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y , dược , lệ phí cấp giấy phép xuất , nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề Y ,dược

  Ngày 11 tháng 7 năm 2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT về tổ chức và hoạt động của Nhà thuốc Bệnh viện

   Ngày 8 tháng 7 năm 2008 , Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1063 / CĐ-TTg gởi các Bộ trưởng , Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ , Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ , Chủ tịch HĐQT , Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế , các Tổng công ty nhà nước.

    Sau khi Tổ công tác Liên ngành gồm các Vụ, Cục liên quan thuộc Liên Bộ Y tế-Tài chính-Công thương, Chuyên trách của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, có buổi làm việc với các DN lớn về Sản xuất, XNK thuốc tại các tỉnh phía Nam, các Bệnh viện và Sở Y tế TP.HCM... , ngày 20/6/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Công văn số 4368/BYT-QLD gửi Thủ tướng Chính phủ