1. Ngày 16/4/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Theo đó, có 6 sản phẩm chính thức và 3 sản phẩm dự bị được phê duyệt. Sản phẩm vắc xin phòng bệnh cho người và vật nuôi của Việt Nam là 1 trong số 6 sản phẩm chính thức. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/04/2012.