Ngày 17/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nội dung thông tư đính kèm

Ngày 11/07/2019 Bộ Y tế đã ký ban hành thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. 

Chi tiết xem tại đây

Ngày 10/5/2019 Cục Quản lý Dược tổ chức hội nghị phổ biến thông tư số 32/2018/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Cục QLD đã có tài liệu báo cáo nêu rõ những điểm khác biệt giữa Thông tư 44/2014/TT-BYT và Thông tư 32/2018/TT-BYT xem tại đây

Ngày 12/11/2018 Bộ Y tế ban hành thông tư số: 32/2018/TT-BYT Quy định việc  đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Chi tiết xem tại đây

Ngày 22/11/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 35/2018/TT-BYT Quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Tài thông tư tại đây

Ngày 22/11/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 36/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Tài thông tư tại đây

Ngày 28/3/2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BYT ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Chi tiết xem tại đây