Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Bộ Y tế đã có công văn số 3181/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó đính chính nội dung khoản 5 điều 38 "trừ trường hợp quy định tại khoản 7 điều 35 thông tư này" thành "trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều 35 thông tư này"

Ngày 11/05/2016 Bộ y tế đã ký ban hành thông tư số 11/2016/TT-BYT Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Nội dung tham khảo các  file đính kèm

Ngày 06 tháng 5 năm 2016 Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có công văn số 2577/BYT-QLD về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn SĐK thuốc đăng ký lại. (Nội dung cụ thể theo công văn đính kèm)

Ngày 05/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. (Nội dung thông tư và danh mục đính kèm)