DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI KHÓA V
Nhiệm kỳ 2016-2021

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHKV ngày 09 tháng 11 năm 2016 Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức tại Hà Nội)

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP  về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam ngày 29 tháng 02 năm 2012;

Thực hiện Nghị quyết số 90/HHD - NQ  ngày 21/9/2016  hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 khóa IV nhiệm kỳ 2011-2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021,

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

Thời gian:  Ngày 09 tháng 11 năm 2016, Đại hội làm việc từ 7h30’- 12h00'. 

Địa điểm:   Phòng Văn Miếu, khách sạn Pullman Hà Nội, 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hình thức tổ chức: Đại hội toàn thể các Doanh nghiệp hội viên.

Thành phần:

-         Đại biểu chính thức: Lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên (Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc/Giám đốc Doanh nghiệp);

-         Khách mời: Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Đại diện Bộ Nội vụ, Đại diện lãnh đạo VCCI và các tổ chức, cá nhân liên quan.